• fi
Etusivu | Referenssit | Palojoki

Palojoelle suunnitellaan vesiensuojelurakenteita

Vapo Clean Waters Oy on tekemässä valuma-aluekunnostussuunnitelmaa Palojoen valuma-alueelle, joka sijaitsee Orimattilan ja Nastolan seudulla. Kunnostussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden tavoitteena on parantaa Palojoen alueen vesistöjen ekologista tilaa kohentamalla veden laatua. Työn toimeksiantajina ovat Hämeen ELY-keskus ja Orimattilan kaupunki.

Välttävässä kunnossa olevan Palojoen tilaa on seurattu laajasti jo vuosikymmeniä erilaisin veden laadun mittarein. Seurantatulokset ovat osoittaneet, että hienojakoiselle savimaalle ja vähäjärviselle seudulle sijoittuvan Palojoen valuma-alueen tila on hälyttävä. Erityisen haastavaa alueella on maataloudesta ja metsänhoidosta tuleva ravinteiden ja kiintoaineiden hajakuormitus, jonka taltuttaminen on pistekuormitusta vaikeampaa ja kalliimpaa.

Hajakuormituksen suitsiminen haastavaa

Vapo Clean Watersin toteuttamassa kunnostussuunnitelmassa ensimmäisessä vaiheessa on tunnistettu karttatietojen ja maastotutkimuksen perusteella 134 km² laajuiselta Palojoen valuma-alueelta kuusi kohdetta, joissa vesiensuojelurakenteilla olisi suurin vaikutus. Alueen hajakuormitus sisältää mm. pelloilta valuvia typpi- ja fosforipäästöjä sekä metsänhoitoalueilta tulevaa kiintoainesta. Vesiensuojelurakenteiden tehtävänä on pidättää ravinteita ja kiintoainesta mahdollisimman tehokkaasti.

– Kohteiden tunnistamisen jälkeen Vapo Clean Waters tekee suunnitelman valittuihin kohteisiin sopivista vesiensuojelurakenteista. Ne voivat olla kosteikkoja, altaita, tulvatasanteita tai pintavalutuskenttiä. Maanomistajille näistä ei koidu kustannuksia eikä muitakaan haittoja. Puhtaampi vesi hyödyttäisi laajasti kaikkia valuma-alueen piirissä asuvia ihmisiä. Maanomistajan näkökulmasta kosteikoilla ja altailla on maisemallisia ja riistanhoitoon liittyviä etuja. Alueella olevien peltojen kuivatusolosuhteet voivat jopa kohentua vedensuojelurakenteiden ansiosta, kertoo Hämeen ELY-keskuksen hydrobiologi Heini-Marja Hulkko.

Saatuja oppeja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa savipohjaisessa ja eroosioherkässä maaperässä

Vesistöjen kunnostaminen edellyttää yhteistä tahtotilaa ja rahoituksen järjestymistä.

– Palojoen alueella maanomistajat ovat suhtautuneet myönteisesti hankkeen etenemiseen suunnitelmista konkreettisiksi toimiksi. On ensiarvoisen tärkeää pitää maanomistajat mukana valuma-aluekunnostuksessa, sillä vesiensuojelurakenteiden rakentaminen vaatii heidän suostumuksensa. Toinen merkittävä haaste liittyy siihen, että onnistutaan löytämään tarpeeksi tehokkaita menetelmiä vaikeasti hallittavan hajakuormituksen vähentämiseksi, valaisee Hulkko vesienkunnostuksen haasteita.

Palojoen valuma-alueen maaperä on savista ja eroosioherkkää. Samankaltaisia vesistökohteita löytyy Suomesta runsaasti, joten Palojoen alueelta saatuja vesiensuojeluoppeja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa muissa vastaavantyyppisissä ympäristöissä.